Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 27 februari 2016

Door Hans Groenewoud

Aanwezig

Gerard Bergsma, Jan Jaap Boehlé, Hans Bijl, Frits Bink, Stieneke Bontsema, Anton Cox, Tineke Cramer, Guus Dekkers, Maarten Eijsker, Maurice Franssen, Cees Gielis, Ab Goutbeek, Hans Groenewoud, Harry Groenink, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Hans Huisman, Abel Jagersma, Dity Jongsma-Kuipers, Klaas Kaag, Trees Kaizer,Maja de Keijzer, Jan Kerseboom, Luc Knijnsberg, Ad Mol (gast), Sandra Lamberts, Ronald Messemaker (Gast; boswachter de Wieden), Wim Olyslager, Willem Oosterhof, Naomi Oosterhof (gast), Gerrit Padding, Johan Padding (gast), Leo Poot, Wiebe Poppe, Marcel Prick, Lothar Rutten, Jan Scheffers, Johan Schipperen, Siep Sinnema, Jannie Sinnema-Bloemen, Henk Stuurman, Joke Stuurman-Huitema, Gerrit Tuinstra, Jeroen Voogd en Arnold Wijker.

 

Afwezig met bericht van verhindering:

Willem Ellis, Dick en Mathilde Groenendijk,Alrik Hoven, Maurice Jansen, Frans Post, Piet van Son en Barry Teunissen .

 

Leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd: Dik Visser

Nieuwe leden: Guus Dekkers

 

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Siep Sinnema heet iedereen welkom op deze voorjaarsbijeenkomst van Ter Haar en spreekt een kort in memoriam uit over Ruud Vis, naar aanleiding van diens onverwachte overlijden afgelopen winter.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (7 november 2015)

Geen opmerkingen naar aanleiding van verslag bijeenkomst.

Verslag is bij deze vastgesteld.

 

Wel een opmerking naar aanleiding van de faunistische mededelingen: Maurice Franssen geeft twee aanvullingen op zijn verslag over Intimiteiten met Mesapamea’s’ (pagina 24):

1.     De rupsen van Mesapamea secalis en M. secalella zijn ook niet van elkaar te onderscheiden.

2.     Het maken van genitaal preparaten van een andere lastige groep (de Oligia’s) is ook heel goed te doen.

 

 

Diverse bestuursmededelingen:

1.     In het NEV besturenberaad is de verschillende secties gevraagd om activiteiten te organiseren om nieuwe leden te trekken en bestaande leden te stimuleren, bijvoorbeeld door het organiseren van een cursus insectenkunde. Met de organisatie van een determinatiedag komen wij tegemoet aan dat streven.

2.     De bibliotheek in Naturalis wordt verbouwd. Naar aanleiding daarvan is de bibliotheek vanaf 20 juni 2016 gesloten voor publiek. De bibliotheekcollectie gaat voor minimaal 2 jaar naar een tijdelijke en voor het publiek gesloten opslag. Vanaf 24 september 2016 is de Botanische bibliotheek wel 1 x per maand op zaterdag geopend. De nieuwe aanwinsten van zowel de Botanische als de Naturalis bibliotheek zijn die zaterdag op deze locatie in te zien.

3.     Eddy Vermandel heeft besloten de bijeenkomsten van Snellen en Ter Haar niet langer meer bij te wonen. Het verhuizen van alle spullen is erg inspannend en eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Als tegemoetkoming voor de leden biedt Eddy wel aan om voor producten die tijdens het Ter Haar weekend worden besteld geen verzendkosten te rekenen.

4.     De zomerexcursie voor dit jaar is geregeld en wordt georganiseerd in de Wieden bij Giethoorn. Bij het exploreren van de mogelijke locaties voor een zomerexcursie is België of, meer in het algemeen, het buitenland ter sprake gekomen. Aangezien het reglement van de vereniging stelt dat de excursies van Ter Haar in Nederland moeten plaatsvinden is daar bij de organisatie van de excursie niet mee door gegaan. Toch acht het bestuur het zinvol de algemene vraag aan de leden van Ter Haar voor te leggen hoe men staat tegenover een excursie in het buitenland. Hans Huisman en Cees Gielis geven aan dat Nederland geen eiland is en dat het bestuderen van de fauna bij onze directe buren (België, Luxemburg, Duitsland) ook voor Nederland zinvol is. Indien er een Belgische (Vlaamse) variant van Ter Haar of Snellen bestaat zouden we daarmee kunnen samenwerken. Maurice Franssen geeft aan dat wat hem betreft de nadruk wel moet liggen op ‘af en toe’. Iedereen op de vergadering stemt in met het voorstel om de excursie incidenteel in het buitenland te organiseren. Een buitenlandse excursie zou ook als extra excursie naast de reguliere excursie kunnen worden gehouden, maar dat vereist wel erg veel organisatiewerk.

5.     Contributieregeling. Het is een beetje onduidelijk hoe er moet worden omgegaan met nieuwe leden die zich laat in het jaar aanmelden. In het reglement wordt daar niets over gezegd en dient een nieuw lid dat zich in december aanmeldt dus eigenlijk het volledige bedrag voor dat contributiejaar te betalen. In de praktijk blijken de penningmeesters daar op verschillende manieren mee om te gaan en daarom bestaat er behoefte aan een officiële regeling. Voorgesteld wordt om leden die zich aanmelden vóór 1 juli het volledige bedrag van dat jaar te laten betalen. Nieuwe leden die zich aanmelden ná 1 juli gaan pas in het daaropvolgende jaar contributie betalen. Iedereen op de vergadering stemt in met dit voorstel.
Beide laatste besproken punten (buitenlandse zomerexcursies en contributieregeling) komen opnieuw aan de orde op de najaarsvergadering. Voor beide voorstellen is immers een reglementswijziging nodig en dat kan volgens datzelfde reglement alleen tijdens de najaarsvergadering.

6.     Determinatiedag. Jeroen’s voorstel om ook naar rupsen te kijken tijdens de determinatiedag wordt met instemming ontvangen. Uit een peiling onder de leden blijkt dat ongeveer 20 leden aan de determinatiedag zullen deelnemen.

7.     De digitalisering van Franje door de bibliotheek van Naturalis gaat niet door. We gaan alle Franjes zichtbaar maken via de website.

8.     Financiële zaken:

a)     De afrekening van 2015 (Bijlage 1) en begroting van 2016 (Bijlage 2) worden besproken. Naar aanleiding van de afrekening wordt opgemerkt dat het op moment erg goed gaat. De contributieverhoging was destijds wel nodig, maar omdat het nu zo goed gaat zou een contributieverlaging misschien wel mogelijk zijn. De meeste leden zien in het geval van een overschot op de begroting meer in het subsidiëren van bijvoorbeeld de zomerexcursie.

b)     Verslag kascommissie: zie bijlage 3. De vergadering keurt het financieel jaarverslag goed op basis van het positieve advies van de kascommissie.

c)     Klaas Kaag wordt gekozen als nieuw lid voor de kascomissie als vervanger voor aftredend lid Maja de Keijzer.

 

 

Presentatie over de Wieden, het excursiegebied van 2016.

De boswachter van de Wieden, Ronald Messemaker,geeft een presentatie over het gebied. Het Nationale park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijk deel, de Wieden bij Giethoorn, en daar gaan de secties Snellen en Ter Haar dit jaar hun nachtvlinder inventarisatie uitvoeren. De Wieden is eigenlijk een cultuur landschap. Gedroogd veen (turf) is goede brandstof om huizen mee te verwarmen en vanaf de vijftiende eeuw werd er dan ook massaal veen afgegraven om turf te winnen. Op de plaatsen van het afgegraven veen ontstonden plassen en sloten. In het algemeen groef men in een rechte lijn een geul uit en werd het afgegraven veen op de randen gedroogd, de ‘legakkers’ of ‘ribben’. Die bleken vaak niet bestand tegen harde wind en hoge golfslag en braken vaak door. Zo ontstond naast de kenmerkende rechte sloten, ook veel open water. Men sprak van grote ‘wijden’ en in het plaatselijk dialect werd dat ‘Wieden’

Kenmerkende soorten voor wie De Wieden een belangrijk toevluchtsoord vormen zijn bijvoorbeeld de heikikker, kleine watersalamander, grote oeverspin, goudsprinkhaan, moerassprinkhaan en de vuurlibel.

 

Rondvraag

Geen opmerkingen.

 

 

Volgende bijeenkomst sectie Ter Haar: 8 oktober 2016


 

Bijlage 1 − Afrekening 2015

 

Exploitatierekening jaar 2015

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangsten

 

Uitgaven

 

Contributies

1.246,50

 

Zaalhuur Hei & Boeicop

150,00

 

 

 

 

Kosten Franje

237,75

 

 

 

 

Vergaderkosten bestuur

54,00

 

 

 

 

Reiskosten bestuur

193,78

 

 

 

 

Administratiekosten bestuur

6,90

 

 

 

 

Bankkosten

103,15

 

 

 

 

Vooruitontvangen contributies

132,00

 

 

 

Onvoorziene uitgaven

0,00

 

Totaal

1.246,50

 

Uitgaven

877,58

 

 

 

 

Zaalhuur Hei & Boeicop

 

 

 

 

 

Positief exploitatiesaldo

368,92

 

 

1.246,50

 

 

1.246,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginsaldo ING 01-01-2015

1619,91

 

Eindsaldo ING 31-12-2015

2.132,73

 

Beginsaldo kas 01-01-2015

32,90

 

Eindsaldo kas 31-12-2015

21,00

 

 

1652,81

 

 

2.153,73

 

 

 

 

 

Mutatie liquide middelen

500,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 − Begroting 2016

 

Ter Haar: begroting kalenderjaar 2016

 

 

 

 

 

 

 

Begroting

Resultaat

 

Begroting

Resultaat

Inkomsten

jaar 2016

jaar 2015

Uitgaven

jaar 2016

jaar 2015

 

 

 

 

 

 

Contributies

1.266

1.115

Zaalhuur

150

150

 

 

 

Kosten Franje

250

238

 

 

 

Vergaderkosten bestuur

55

54

 

 

 

Reiskosten bestuur

250

194

 

 

 

Administratiekosten

10

7

 

 

 

Bankkosten

110

103

 

 

 

Onvoorziene kosten

100

0

 

 

 

Determinatiedag

75

0

 

 

 

Positief exploitatiesaldo

266

369

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.266

1.115

 

1.266

1.115

 

 

 

 

 

 

Per 01-01-2016 zijn er 103 betalende leden en 5 betalende huisgenootleden = € 1.254

 

 


 

Bijlage 3 − Afrekening 2015

 

Verslag van de kascommissie van de sectie Ter Haar over het boekjaar 2015

 

De kascommissie bestond uit de leden Maja de Keijzer en Arnold Wijker.

Op 26 januari 2016 ontving de kascommissie van de penningmeester Henk Stuurman een digitaal overzicht van het financieel jaarverslag met alle onderliggende transacties, de scans van de bankafschriften en betalingsbewijzen alsmede de begroting 2016.

 

De leden van de kascommissie hebben ieder afzonderlijk de toegestuurde stukken bestudeerd. Een paar onduidelijkheden zijn op verzoek door de penningmeester toegelicht en verklaard.

De kascommissie complimenteert de vorige en huidige penningmeesters, Mathilde Groenendijk en Henk Stuurman, voor de zorgvuldige documentatie.

 

De kascommissie stelt de ledenvergadering van Ter Haar voor om het financiële jaarverslag van 2015 goed te keuren en de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid van 2015.

 

Dordrecht & Egmond, februari 2016

 

 

Maja de Keijser en Arnold Wijker

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden