Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten

Welke soorten worden bestudeerd?

De Lepidoptera of schubvleugeligen worden van oudsher ingedeeld in de zogenaamde Microlepidoptera (kleine vlinders of motjes) en Macrolepidoptera (‘ grote’ vlinders). Tot deze laatste groep behoren de dagvlinders en grotere nachtvlinders. Hoewel deze indeling eigenlijk niet meer houdbaar is volgens de moderne taxonomische inzichten wordt de indeling in de praktijk nog veelvuldig gehanteerd. De twee secties van de NEV die zich bezighouden met de schubvleugeligen gebruiken deze tweedeling dan ook om hun werkterrein te beperken. De sectie Snellen bestudeert de microlepidoptera (kortweg micro’s genoemd) en de sectie Ter Haar de macrolepidoptera (de macro’s).
De macro’s op hun beurt worden weer ingedeeld in dagvlinders (soorten die enkel overdag actief zijn) en nachtvlinders (soorten die voornamelijk in de avond en nacht actief zijn). Het zijn de families van deze laatste groep waar de sectie Ter Haar zich voornamelijk mee bezig houdt.


Wat willen we van deze soorten weten?

  • Uiteraard de verspreiding in Nederland. Hoe ziet die er voor alle soorten op dit moment uit. Maar ook hoe was die verspreiding in het verleden. Treden er veranderingen op, breiden soorten hun areaal uit of wordt het juist kleiner. Veranderen de aantallen? Om hier iets over te kunnen zeggen worden er heel wat keren per jaar nachtvlinders geïnventariseerd met behulp van licht en van stroop. Alle waarnemingen worden doorgegeven aan een grote centrale database, genaamd Noctua, die gebruikt wordt om de verspreidingskaarten te maken die te vinden zijn op de website van Vlindernet.

  • Zonder biologische kennis over de leefwijze van een soort is de verspreiding echter moeilijk te begrijpen. Veel leden houden zich dan ook bezig met het zoeken naar rupsen of poppen of het kweken van rupsen tot volwassen vlinders om meer biologische en ecologische kennis over deze soorten te vergaren. Dergelijke kennis kan gebruikt worden bij het geven van beleidsadviezen voor het beheer van bijvoorbeeld natuurgebieden.


Hoe delen de leden de vergaarde kennis?

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om al deze informatie met elkaar en de buitenwereld te delen. Daarom is een groot deel van de tijd tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomsten gereserveerd voor de zogenaamde ‘ Faunistische Mededelingen’. Samenvattingen hiervan zijn te vinden op deze website via het kopje Faunistische mededelingen in de Menu-balk.

Toelichting bij de figuren: Boven ziet u het mannetje van de Tauvlinder en hier links het mannetje van de Nachtpauwoog. Beide soorten zijn vaak overdag waar te nemen, maar behoren toch tot de nachtvlinders. Deze dagactieve nachtvlinders behoren dus ook tot het aandachtsveld van de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Inlognaam of password vergeten


U kunt hieronder uw E-mail adres opgeven.
Indien u op de ledenlijst staat, krijgt u een mail met uw nieuwe naam en password.