Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag van de voorjaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar op 8 april 2006 in Lexmond

Verslag van de najaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar op 9 oktober 2010 in Schoonrewoerd

 

door Maja S.M. de Keijzer

 

 

Aanwezig: 39 personen

Gerard Bergsma, Frits Bink, Stieneke Bontsema, Henk Bunjes, Anton Cox, Maurice Franssen, Ab Goutbeek, Mathilde Groenendijk, Hans Groenewoud, Harry Groenink, Carel ten Ham, Henk Hunneman, Maurice Jansen, Willem G. de Jong, Dity Jongsma, Klaas Kaag, Maja de Keijzer, Iet Kiel-Hartog, Sandra Lamberts, Wim Olyslager, Willem Oosterhof, Gerrit Padding, Marcel Prick, W. van Rooyen, Andy Saunders, Rinske Scheifes (introducée), Jannie Sinnema-Bloemen, Siep Sinnema, Jan Scheffers, J. Schipperen, Piet van Son, Joke Stuurman, Gerrit Tuinstra, Eddy Vermandel, Ruud Vis, Dik Visser, Hugo van der Wolf, Kees Zwakhals en Jaap Zwier

Afwezig met afmelding: 13 leden

Anna Almekinders, Kees Boele, Dick Groenendijk, Bert Groothedde, Hans Huisman, Abel Jagersma, Ben Kruijsen, Hans Kuyk, Wiebe Poppe, Marja van der Straten, Jeroen Voogd, Rob de Vos, Cun Wijnen.

 

Opening

Voorzitter Maurice Franssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, vooral Rinske Scheifes die al jaren geïnteresseerd is in vlinders en die tijdens een nacht lichten in het veld tijdens een KNNV-cursus van Maurice en Dick over de sectie Ter Haar heeft gehoord.

 

Notulen van de voorjaarsvergadering in Franje 13 (26) 15 september 2010

Alle aanwezigen krijgen de kans om op- of aanmerkingen te maken op de notulen van de voorjaarsvergadering gehouden op 27 februari 2010, die in Franje 13(26)/15 september 2010 zijn gepubliceerd.

Op pagina 69 wordt onder Faunistische Mededelingen/Jaap Zwier vermeld dat er bij twijfel altijd een genitaalpreparaat gemaakt zou moeten worden. Hier is weggevallen, dat dit inderdaad gedaan is en dat dit preparaat de determinatie bevestigt.

Vanuit de zaal wordt als aanvulling een vroege waarneming van defoliaria van 4.IX.2010 gemeld. In de literatuur worden incidentele vroege waarnemingen vanaf augustus vermeld; dit is o.a. terug te vinden in Nachtvlinders van P. Waring en M. Townsend (1e editie 2006, 3e editie 2007, Tirion).

 

Diverse bestuursmededelingen

Helaas gaat de aangekondigde lezing over de timing van de rupsen van de wintervlinders en het broedseizoen van zangvogels (mezen) vandaag niet door. De heer Luc te Marvelde landt namelijk vanmorgen op Schiphol na een verblijf in het buitenland. De lezing is uitgesteld tot de voorjaarsbijeenkomst van onze sectie op zaterdag 26 maart 2011.

De voorzitter memoreert een recente publicatie van een van onze leden. Ruimte voor insecten. Een nieuwe visie op insectenbescherming van Frits Bink is zojuist gepubliceerd door KNNV-uitgeverij.

Diverse bestuursleden doen aan PR werk om de interesse voor vlinders op te wekken en aan te moedigen. Zo hebben Maurice Franssen en Dick Groenendijk workshops en excursies gegeven voor KNNV-leden waarbij men kon kennismaken met het herkennen en determineren van nachtvlinders. Gerrit Tuinstra heeft in Drenthe workshops verzorgd. Het positieve gevolg is dat mensen naar vlinders kijken en waarnemingen doorgeven en dat levert een schat aan gegevens op. Leden die geïnteresseerd zijn om ook een presentatie te verzorgen voor algemeen publiek kunnen met Gerrit contact opnemen, want hij heeft een PowerPoint presentatie ter beschikking voor het goede doel.

De data van de vergaderingen van zowel de Sectie Ter Haar als Snellen worden voor 2011 gegeven; de gegeven data zijn wat het voorjaar betreft achterhaald, hieronder volgen de juiste data:

Snellen: zaterdag 5 maart 2011 (let op, dit wijkt af van hetgeen vermeld is)

Ter Haar: zaterdag 26 maart 2011 (let op, dit wijkt af van hetgeen vermeld is)

Snellen: zaterdag 8 oktober 2011

Ter Haar: zaterdag 5 november 2011

Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Schaapskooi, Overboeicop 15 te Schoonrewoerd.

 

Excursies Ter Haar/Snellen

Verslaglegging van de gezamenlijke excursie uit 2007 (Kuinre) wordt begin 2011 verwacht. Aan het verslag van de excursie uit 2008 (Zuid Limburg) wordt eveneens hard gewerkt en het verslag van 2009 is als electronisch bestand bij Gerrit Tuinstra op te vragen. Overwogen wordt om van het 2009-verslag, dat zeer uitgebreid is, een verkorte versie te maken voor Franje.

De Texel-excursie uit 2010 is georganiseerd door Rob de Vos. Namens Rob vraagt het bestuur ieders medewerking om zo snel mogelijk alle waarnemingen naar Rob toe te sturen, zodat hij aan de verslaglegging kan gaan werken.

Na deze terugblik op de afgelopen jaren vraagt de voorzitter aan de aanwezige leden of iemand plannen of initiatieven heeft voor een excursie in 2011. Vanuit de vergadering komen geen voorstellen. Daarop ontvouwt de voorzitter het plan van twee bestuursleden, Maurice Franssen en Henk Hunneman, om een weekend te organiseren in het Limburgse Meinweg-gebied. Op dit voorstel wordt zeer positief gereageerd. Er moet nog een groeps-onderkomen gevonden worden op een redelijke afstand van het te onderzoeken gebied. Rekening houdend met de stand van de maan en voorkeur van de aanwezigen, zal het zeer waarschijnlijk het weekend van 1-3 juli 2011 worden.

Maar we kijken nog verder vooruit. Gepolst wordt wat men denkt van een mogelijke excursie in 2012 op Terschelling. Een mooi eiland, waarvan de vlinderfauna weliswaar redelijk onderzocht is, maar dat door zijn diversiteit aan landschappen veel mogelijkheden biedt. Alleen, de overtocht per auto is duur; is dat een doorslaggevend bezwaar voor de leden? Vanuit de zaal komt een alternatief dat bij een NEV-zomervergadering is toegepast: laat uw auto aan de wal, huur in Harlingen een fiets met aanhanger om het eiland te doorkruisen. Voorlopig houden we Terschelling als mogelijkheid op de lijst. En wellicht ten overvloede: iedereen die een goede excursieplek weet of een excursie wil (mee) organiseren en daar een aantrekkelijk gebied voor weet kan zich melden bij het bestuur.

 

Bestuurssamenstelling

Maurice Franssen heeft drie jaar als voorzitter gefungeerd en is statutair aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar voor deze functie en wordt bij acclamatie herkozen.

In november 2011 zijn Maja de Keijzer (secretaris) en Henk Hunneman (bestuurslid) statutair aftredend. Zij hebben dan twee bestuursperiodes van drie jaar gehad en zijn daarom niet herkiesbaar.

Ieder Ter Haar lid kan zich aanmelden als kandidaat voor een bestuursfunctie. Hebt u interesse, dan kunt u zich tot 10 oktober 2011 bij het bestuur aanmelden. Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er een verkiezing volgen.

 

Financiële zaken

De penningmeester heeft een financieel overzicht met een jaaroverzicht over 2010 en een begroting voor 2011 gemaakt dat op diverse tafels ter inzage ligt. Binnen het bestuur is afgesproken om in het vervolg de financiële verslaglegging in het voorjaarsnummer van Franje op te nemen.

Door gericht te werken aan achterstallige contributie, heeft de penningmeester een grote achterstand in ontvangsten weggewerkt. De meeste leden verliezen het overzicht over de contributie door de gewoonte om contant de contributie te betalen tijdens een van de vergaderingen. Om het uzelf en de penningmeester makkelijker te maken, zullen we in het vervolg in Franje een oproep tot contributie plaatsen. De mogelijkheid om contant bij de penningmeester uw contributie te betalen blijft gehandhaafd, maar als de contributie per bank of giro wordt overgemaakt, houden we als lid en als bestuur een helder overzicht. Mocht de penningmeester geen betaling ontvangen, dan zal een herinnering worden uitgestuurd.

 

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 

***

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden