Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 22 februari 2014

Aanwezig

Ben van As, Gerard Bergsma, Frits Bink, Stieneke Bontsema, Anton Cox, Willem Ellis, Maarten Eysker, Maurice Franssen, Ab Goutbeek, Mathilde Groenendijk, Hans Groenewoud, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Alrik Hoven, Hans Huisman, Maurice Jansen, Trees Kaizer, Maja de Keijzer, Sandra Lamberts, Jippe vander Meulen, Violet Middelman, Frans Post, Marcel Prick, Karel Rijsdijk, Peter Rooij, Andy Saunders, Jan Scheffers, J. Schipperen, Jannie Sinnema, Siep Sinnema, Piet van Son, Joke Stuurman-Huitema, Henk Stuurman, Gerrit Tuinstra, Ruud Vis, Jeroen Voogd, Remco Vos, Arnold Wijker, Cun Wijnen, Kees Zwakhals

 

Afwezig met bericht van verhindering:

Henk Bunjes, Dick Groenendijk, Ties Huigens, Willem Oosterhof, Lothar Rutten, Rob de Vos, Jaap Zwier.

 

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Siep Sinnema heet iedereen welkom op deze voorjaarsbijeenkomst van Ter Haar.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (2 november 2014)

Tekstueel: Geen opmerkingen.

Naar aanleiding van:

1.     Naar aanleiding van bestuursmededeling 6: Er komt geen ervaringslijst van Ter Haar leden.

 

Verslag is bij deze vastgesteld.Diverse bestuursmededelingen:

1.     Siep wijst erop dat er de nodige trammelant is geweest om de Franje op tijd klaar te krijgen. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat de gegevens voor Franje (verslagen van vergaderingen en faunsitische mededelingen) op tijd bij Maurice Jansen worden aangeleverd. Zeg binnen een paar weken. De secretaris zal na een maand een herinnerings mail sturen naar degenen die dan nog geen verslag van hun faunistische mededeling hebben opgestuurd. Komt daar geen reactie op dan wordt er een beknopte beschrijving van de mededeling door de secretaris opgesteld, die in de Franje wordt opgenomen.

2.     Verslag kascommissie: zie bijlage. De vergadering keurt het financieel jaarverslag goed op basis van het positieve advies van de kascommissie.

3.     Maja de Keijzer wordt als nieuw lid gekozen voor de kascommissie, als vervanger van aftredend lid Willem Ellis. De nieuwe commissie bestaat nu dus uit Ruud Vis en Maja de Keijzer.

4.     Continuering bestuurstermijn: Eind 2013 liep de bestuurstermijn van Gerrit Tuinstra af. Gerrit is stilzwijgend doorgegaan voor de volgende 3 jaar en daar zijn we allemaal erg blij mee.

5.     Folder Sandra Lamberts: In het kader van de ledenwerving heeft Sandra een folder gemaakt van de sectie Ter Haar. De folder zal worden uitgereikt bij gelegenheden als de Landelijke Vlinderdag en op een aantal plaatsen tijdens de Nationale Nachtvlindernacht.

6.     Besturenraad NEV. Mededelingen van Siep naar aanleiding van de besturenraad NEV:

a.     De NEV bibliotheek is nu te vinden in Naturalis.

b.     NEV leden kunnen gebruik maken van de boeken van NEV én van de boeken van Naturalis. In de loop van april moet alles toegankelijk zijn.

c.      Het is de bedoeling dat alle bladen (tijdschriften) in de loop der tijd worden gedigitaliseerd en beschikbaar worden gesteld op internet. Ook Franje zal dan dus openbaar worden en via internet toegankelijk.

d.     Website NEV. Er wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe website van de NEV. Iedere sectie zal dan ook de mogelijkheid krijgen zijn eigen stuk te beheren. Voor Ter Haar zal Hans Groenewoud dat gaan doen. Er komt dan ook een link naar onze eigen website.

 

 

Excursie 2014 in de omgeving van Baarn en Soest

Violet en Remco geven een korte presentatie over de komende Snellen Ter Haar excursie.

Deze wordt gehouden van 27 t/m 29 juni in de omgeving van Baarn en Soest. De overnachtingslocatie is het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche.

De kosten bedragen 40 euro per persoon voor de overnachting, 25 euro per persoon voor het diner en 15 euro per persoon voor het ontbijt en de lunch. Diner vindt plaats in het Koos Vorrink huis.

Er kunnen 5 gebieden worden geïnventariseerd:

        Kasteel Groeneveld (Staatsbosbeheer)

        Stulpheide (Staatsbosbeheer)

        Pijnenburg / de Wiek (Particulier)

        Stompert (Defensie)

        Voormalig vliegbasis Soesterberg (Defensie)

 

De verwachtingen zijn hoog gespannen. Nu maar hopen op goed weer.

Willem Ellis biedt nog aan om een lijst van reeds in Noctua bekende soorten te maken op basis van de kilometer coordinaten van de te onderzoeken gebieden.

 

Jaarlijsten

Naar aanleiding van de grafieken die Willem Ellis heeft gemaakt voor het verslag van de excursie in het NHD (over de late vliegtijd en de prestatie van de soorten in 2013) kwam het idee naar boven dat het toch wel goed zou zijn om jaarlijks weer een verslag te maken voor de macro´s. Ties Huigens en Jippe van der Meulen van De Vlinderstichting willen, in samenwerking met Willem Ellis, zich hier wel voor inzetten. Het zal dan waarschijnlijk om een verslag op Vlindernet en in het blad Vlinders gaan, niet een artikel in EB. Een andere opzet/insteek dus dan jarenlang het geval is geweest (zie http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=351).

 

Wat vinden de Ter Haar leden ervan? Het idee wordt met instemming ontvangen. Er wordt opgemerkt dat Tymo Muus bezig is met een dergelijke lijst voor de micro´s.

 

 

Voortgang website Ter Haar

Hans Groenewoud beschrijft de stand van zaken rond de eigen website. Omdat de gratis provider toch wat beperkte mogelijkheden biedt en we ook graag een logische naam voor de site willen hebben, heeft het bestuur besloten over te stappen op een betaalde service. De kosten zijn behoorlijk (Ongeveer 45 euro per jaar) maar we hebben dan ook onbeperkte opslagruimte en zeer grote bandbreedte. De naam is nu: www.sectieterhaar.com. Kunnen we er in de toekomst ook nog een internationale site van maken, mochten we dat willen. Hans beschrijft dat de overgang van de oude (gratis provider) naar de nieuwe (betaalde) lokatie niet geheel zonder slag of staat is verlopen, maar de nieuwe site is nu volledig operationeel en de oude definitief afgesloten.

 

 

Rondvraag

Maurice Franssen vraagt namens Rob de Vos om Mythimna pallens en Mythimna flavicolor extra in de gaten te gaan houden. Het vermoeden bestaat dat er de nodige M. flavicolor´s te vinden zijn die voor M. pallens worden uitgemaakt. Het liefst elke M. pallens verzamelen of fotograferen en laten bestuderen.

 

Er wordt nog eens extra opgemerkt om de Vlinderstichting te vragen om de flyers van Ter Haar ook uit te delen tijdens de Nationale Nachtvlindernacht.

 

 

Volgende bijeenkomst:

Zaterdag 11 oktober 2014.

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden