Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenNotulen voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 6 april 2013

Door: Hans Groenewoud

Aanwezig: Sandra Lamberts, Ruud Vis, Ties Huigens, Jippe van der Meulen, Trees Kaizer, Anton Baaijens, Jan Goedbloed, Tymo Muus, Leo Poot, Ben van As, Jan Scheffers, Maja de Keijzer, Carel ten Tam, Klaas Kaag, Eddy Vermandel, Jan Jaap Boehlé, Lothar Rutten, Tineke Cramer, Ad Mol, Cun Wijnen, Henk Bunjes, Maarten Eijsker, Abel Jagersma, Dity Jongsma-Kuipers, Stieneke Bontsema, Joke Stuurman-Huitema, Henk Stuurman, Anne Almekinders, Hans van Kuijk, Frits Bink, Maurice Jansen, Johan Schipperen, Jeroen Voogd, Frans Post, Andy Saunders, Gerard Bergsma, Wiebe Poppe, Gerrit Tuinstra, Gerrit Padding, Ab Goutbeek, Kees Zwakhals, Maurice Franssen, Dick Groenendijk, Piet van Zon, Mathilde Groenendijk en Hans Groenewoud

Afwezig met bericht: Willem Oosterhof, Bert Groothedde, Siep en Jannie Sinnema, Jaap Zwier, Willem Ellis en Hans Huisman

 

Opening vergadering door de voorzitter

De voorzitter heet alle aanwezige leden welkom.

Hij inventariseert het aantal mensen die soep willen bestellen. De presentielijst gaat rond waarop ook kan worden aangegeven of ze een presentatie wil geven bij de faunistische mededelingen. Hij vraagt speciale aandacht voor het vermelden van nieuwe email-adressen op die lijst onder de opmerkingen.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (13 oktober 2012)

Naar aanleiding van het verslag:

1.     Bij Excursie 2013: 'maar dan is het nieuwe maan' moet zijn 'want dan is het nieuwe maan'.

2.     In lijst van Aanwezig: Hans Huisma moet zijn Hans Huisman.

3.     Nav het verslag van Joke Stuurman over de Ennomos alniaria kweek: Dit betreft niet alniaria maar Ennomos autumnaria.

4.     Bij de European Mothnight: Naar aanleiding van de vraag wat er met de gegevens gebeurt meldt de voorzitter dat de gegevens enkel op de website van de European Mothnight worden gepubliceerd, en dat er verder niets mee gebeurt.

5.     De volgende European Mothnight valt in ons excursieweekend (12 t/m 14 juli in de Noord Hollandse duinen), dus die gegevens kunnen we doorgeven.

6.     Het was de bedoeling De European Mothnight te laten samenvallen met de Nationale Nachtvlindernacht. Dat is dit jaar dus nog niet gelukt (Nationale Nachtvlindernacht valt op 6 september). Ties Huijgens van de Vlinderstichting merkt op dat hij hoopt dat dit in de toekomst wel geregeld kan worden.

 

Diverse bestuursmededelingen

1.     Maurice Franssen is naar het Besturenberaad van de NEV geweest. Het 'clubhuis' in Leiden met faciliteiten gaat er komen. We zouden daar ook geheel kosteloos onze voor- en najaarsbijeenkomsten kunnen houden. Nadeel is dat het voor een groot aantal mensen verder weg is. Jeroen Voogd vraagt hoe het zit met parkeren. Sandra Lamberts geeft aan dat daar al een vergadering is geweest van de diptera en toen kon er gratis geparkeerd worden op de personeelsparkeerplaatsen. Zolang het 'clubhuis' nog niet klaar is hoeven we nog geen beslissing te nemen, maar iedereen kan er nu alvast zijn of haar gedachten over laten gaan.

2.     Onze voorjaarsvergaderingen zijn om de 2 jaar op de 1e zaterdag van maart. Het bestuur heeft besloten gehoor te geven aan een verzoek om die datum te verplaatsen naar de laatste zaterdag van februari in verband met de landelijke vlinderdag die ook op de 1e zaterdag in maart is.

3.     Op de komende najaarsvergadering van Snellen (12 oktober 2013) komt Kim Meier een lezing houden over adaptatie van inheemse insecten aan  uitheemse planten. Alle leden van Ter Haar worden daar voor uitgenodigd.

4.     Bestuurswissels: Maurice zal als voorzitter eind dit jaar (2013) aftreden. Er zijn een paar mensen gepolst deze positie over te nemen. We hebben nog niemand bereid gevonden voorzitter te worden. Het belangrijkste argument is dan de tijdsinvestering. Maurice geeft aan dat het voorzitterschap niet veel tijd kost. Dus nogmaals de oproep om met een voorstel te komen voor een nieuwe voorzitter. Maurice geeft aan dat hij na de najaarsvergadering echt stopt als voorzitter.

 

Financiële Zaken

De kascommissie bestaande uit Cun Wijnen en Willem Ellis heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd. Ze geven aan dat we nog steeds interen, maar nog enige reserve hebben en dat de Franje een grote kostenpost is. De digitale verspreiding die later op de agenda staat zou een oplossing kunnen zijn.

De vergadering stemt in met de goedkeuring van de jaarrekening. Cun Wijnen en Willem Ellis worden bedankt voor de controle.

 

Nieuwe vorm van Franje

Maurice Jansen geeft uitleg over de nieuwe vorm van Franje: Al tijdens afgelopen najaarsbijeenkomst van Ter Haar bleek dat er brede consensus bestaat over het verstrekken van enkel een pdf versie. Ook de sectie Snellen is daarmee akkoord. Er zijn binnen beide secties echter ook nog een aantal leden die aangegeven hebben de Franje graag als gedrukte versie te willen blijven ontvangen. Daarnaast hebben we ook nog buitenlandse leden (in ieder geval bij de sectie Snellen) en bijzondere leden als bijvoorbeeld bibliotheken. Besloten is dan ook om de Franje standaard als pdf op te sturen en alleen gedrukte versies op te sturen naar de leden die daar expliciet om vragen alsmede naar buitenlandse leden en bijzondere leden als bibliotheken. Voorlopig is afgesproken dat men niet hoeft te betalen voor de gedrukte versie. De ingangsdatum voor deze nieuwe vorm wordt het eerste nummer in 2014. De veranderingen worden aangekondigd in het najaarsnummer van 2013. Daar zal  dan ook duidelijk in vermeld worden dat men expliciet aan de secretaris moet doorgeven of men een gedrukt exemplaar wil. Komende najaarsbijeenkomst moet door de leden een definitief besluit worden genomen. Omdat niet iedereen daar aanwezig zal zijn zal er ook nog een mail met deze mededeling naar de leden uitgaan en zal Maurice Jansen de leden zonder e-mail adres nog apart benaderen.

In 2014 zal Maurice de gedrukte exemplaren versturen en zullen de secretarissen er voor zorg dragen dat de overige leden een digitaal exemplaar krijgen toegestuurd. (Extra opmerking van de notulist: hoewel niet besproken is het ook zeer goed mogelijk om de pdf versie op de website te zetten).

 

Excursie 2013 in de duinen van Noord Holland

Dick en Mathilde Groenendijk hebben de organisatie van de Ter Haar en Snellen excursie van 2013 op zich genomen. We gaan dit jaar naar de Noordhollandse duinen. Ze geven een presentatie  van gebied, mogelijkheden en accommodatie. Een bijzonder aspect van het NoordHollands duinreservaat is dat het noordelijk deel kalkarm en het zuidelijk deel kalkrijk is. Dat leidt tot een verschil in vegetatie en dus ook tot een verschillende vlinderfauna. We zijn benieuwd wat het weekend aan het licht gaat brengen.

 

Remco Vos van de sectie Snellen wil voor komend jaar (2014) de excursie organiseren in juni of juli op de Utrechtse Heuvelrug. Frans Post geeft aan dat juni zijn voorkeur heeft, want dan is nog niet iedereen op vakantie.

 

Website Ter Haar

Hans Groenewoud demonstreert en bespreekt prototype van de toekomstige website van Ter Haar. Naar aanleiding van de presentatie komen de volgende opmerkingen uit de zaal:

- Eventuele eigen website van de leden toevoegen aan het adressenbestand.

- Voordat de site live gaat: leden vragen om hun gegevens te controleren

- Biografie ter Haar: Het lijkt logisch dat er op deze verenigingssite een biografie komt van de naamgever van de vereniging. Het valt echter niet mee om informatie over de persoon Ter Haar te vinden. Uit de zaal komen diverse suggesties over mogelijke informatiebronnen: de biografie heeft gestaan in Entomologische Berichten en de Levende Natuur en die laatste schijnt helemaal digitaal beschikbaar te zijn. Google heeft de hele NEV bieb gedigitaliseerd dus daar zou ook iets te vinden moeten zijn. Dat lijkt nog niet zo makkelijk maar het valt te proberen. Naschrift van de notulist: met dank aan Gerard Bergsma is er in de tussentijd al de nodige informatie beschikbaar gekomen over de lepidopteroloog Ter Haar.

 

Toegang collectie Naturalis

Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid om de collectie in Naturalis te kunnen bekijken. Rob de Vos geeft aan dat er sinds de verhuizing van Amsterdam naar Leiden niets veranderd is en dat in principe iedereen altijd welkom is om de verzameling te raadplegen. Het is echter wel verstandig (eigenlijk noodzakelijk) om je komst aan te kondigen, want er moet iemand aanwezig zijn.

 

Rondvraag aan de leden

Geen opmerkingen.

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden