Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Najaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 1 april 2017

Door Hans Groenewoud

Aanwezig (29 personen)

Frits Bink, Tineke Cramer, Guus Dekkers, Maarten Eijsker, Maurice Franssen, Hans Groenewoud, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Klaas Kaag, Trees Kaizer, Maja de Keijzer, Luc Knijnsberg, Sandra Lamberts, Ad Mol, Charles Naves, Naomi Oosterhof, Willem Oosterhof, Johan Schpperen, Jannie Sinnema, Siep Sinnema, Piet van Son, Henk Stuurman, Joke Stuurman-Huitema, Gerrit Tuinstra,  Wim Veraghtert, Jeroen Voogd,  Arnold Wijker, Kees Zwakhals, Jaap Zwier.

 

Afwezig met bericht van verhindering: (16 personen)

Ben van As, Ernest van Asseldonk, Gerard Bergsma, Hans Bijl, Abel Jagersma, Maurice Jansen, Wiebe Poppe, Peter Rooij, Lothar Rutten, Andy Saunders, Cun Wijnen 

 

Nieuwe lid: We zijn blij dat we Wim Gerritsen als nieuw lid mogen begroeten.

Lidmaatschap opgezegd:  We betreuren het dat John van Roosmalen zijn lidmaatschap sinds 1 januari 2017 heeft opgezegd.

 

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Siep Sinnema heet iedereen welkom op deze voorjaarsbijeenkomst van Ter Haar.

 

Siep wijst er op dat ook het afgelopen jaar de mot weer in het wereldnieuws is geweest. Hadden we vorig jaar de gamma-uil op het hoofd van Ronaldo tijdens de finale van het EK, deze keer valt te melden dat een nieuwe soort mot (Neopalpa donaldtrumpi) genoemd is naar president Donald Trump. Het diertje blijkt een haardracht te hebben die opvallend veel overeenkomt met die van de Amerikaanse president. Twee saillante details: De soort komt voor in het grensgebied van Amerika en Mexico, daar waar Trump een muur wil laten bouwen, en blijkt opvallend kleine genitaliën te hebben…. 

 

Verder meldt Siep dat Willem Ellis tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting de ‘Gouden Vlinder’ heeft ontvangen, een prijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bescherming van vlinders. Willem kreeg deze onderscheiding vooral voor zijn jarenlang vrijwilligerswerk aan de databank Noctua van de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) van EIS-Nederland en De Vlinderstichting. Dankzij deze databank zijn er actuele verspreidingskaartjes op de websites ‘Vlindernet’ en ‘Microlepidoptera.nl’ die een noodzakelijke basis vormen voor de bescherming van vlinders. Ook Willem’s uitgebreide tweetalige website over ‘Europese Bladmineerders’ werd tijdens de toekenning genoemd.
Willem is oud medewerker van het Zoologisch Museum Amsterdam (UvA) en nu gastmedewerker van het NCB Naturalis.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (8 oktober 2016)

Opmerkingen:

De naam van Bert Groothekke is fout gespeld: moet zijn Bert Groothedde.

Op pagina 24 (bij de faunistische mededeling van Frits Bink) staat vlegels ipv vleugels.

Verslag is bij deze vastgesteld.


 

Diverse bestuursmededelingen:

1.     De bestuursleden Sandra Lamberts en Hans Groenewoud hebben komend najaar hun tweede termijn erop zitten en zullen dan dus aftreden. Kan eenieder alvast nadenken over hun opvolgers.

2.     Zoals op de vorige vergadering is besloten organiseert de sectie Ter haar in 2017 onder de vlag van de NEV een cursusdag macrolepidoptera. De datum wordt zaterdag 22 april in een ruimte van de VU. Met al 33 aanmeldingen is de cursus reeds volgeboekt. Er komt een ruime inleiding over dag- en nachtvlinders en de verschillen tussen macro’s en micro’s. Verder komen de thema’s determineren, fotograferen en prepareren volop aan bod.

3.     De komende zomerexcursie van Snellen en Ter haar wordt gehouden in de Hoge Venen in België van 23 t/m 25 juni. Nadere informatie wordt via de mail rondgestuurd.

4.     De NEV zomerbijeenkomst vindt plaats van 2 t/m 4 juni in het gebied van de Grensmaas in Limburg.

5.     Aan het verslag over de Zomerexcursie van 2016 in de Wieden wordt hard gewerkt. Het is voor ongeveer 80% klaar en er zijn zo’n 2100 waarnemingen in verwerkt.

6.     Financiën:
Henk Stuurman presenteert de afrekening over 2016. Zie de bijlage aan het einde van dit verslag. Enige opmerkingen:

a.     We doen het goed: we hebben een batig saldo over 2016 van 373 euro.

b.     De onvoorziene uitgaven van 2016 komen voornamelijk op rekening van de boswachter van de Wieden.

Traditioneel dient er nu ook een nieuw lid van de kascommissie worden gekozen. De huidige commissie bestaat uit Klaas Kaag en Arnold Wijker.  Wim Olijslager wordt het nieuwe lid van de kascommissie en vervangt Arnold Wijker. De nieuwe kascommissie bestaat nu dus uit Klaas Kaag en Wim Olijslager.

 

Presentatie Wim Veraghtert

We zijn blij dat Wim Veraghtert bereid is gevonden een presentatie te houden over vlinderaars en nachtvlinders in Vlaanderen. Zie verderop het verslag van zijn presentatie getiteld: ‘Groeten uit mottig Vlaanderen. Nachtvlinderen bij de zuiderburen’.

 

Rondvraag

Frits Bink merkt op dat de Sectie Snellen de halfjaarlijkse bijeenkomsten tegenwoordig op ander locatie (Amersfoort) houdt. Blijven wij onze bijeenkomsten hier in de ‘Schaapskooi’ in Overboeicop houden? Het antwoord is ja! We hebben geen enkele reden om voor de vergaderingen van locatie te veranderen.

 

 

Volgende bijeenkomst sectie Ter Haar: zaterdag 4 november 2017

 


Bijlage: Resultatenrekening sectie Ter Haar over het jaar 2016

 

Resultaat

Begroot

Resultaat

Begroot

Ontvangsten

Uitgaven

Contributies

1,338

1,266

Zaalhuur Hei & Boeicop

155

150

 

Determinatiedag

75

75

 

Kosten Franje

265

250

 

Vergaderkosten bestuur

66

55

 

Reiskosten bestuur

230

250

 

Administratiekosten bestuur

0

10

 

Bankkosten

101

110

 

Onvoorziene uitgaven

90

100

 

1,338

1,266

982

1,000

 

 

 

Positief exploitatiesaldo

356

266

 

1,338

1,266

1,338

1,266

 

 

 

 

Beginsaldo

ING 01-01-2016

2,133

Eindsaldo ING 31-12-2016

2,513

 

Beginsaldo

kas 01-01-2015

21

Eindsaldo kas 31-12-2016

13

 

 

2,154

2,526

 

 

 

Mutatie liquide middelen

373

 

 

 

 

 

Specificatie contributie ontvangsten:

Vooruitontv. 01012016

132

plus

Ontvangen in 2016

1,293

plus

Vooruitontv. 31122016

339

minus

Nog te ontv. 31122016

252

plus

1,338

 

 

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden