Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Overal in het land worden gebieden door liefhebbers geinventariseerd en daar worden vaak uitgebreide verslagen van gemaakt. We willen deze verslagen graag beschikbaar maken voor een breed publiek.Hieronder de verslagen die de auteurs aan ons beschikbaar hebben gesteld.

Een verslag van Wim Gerritsen en Charles Naves   

Nachtvlindermonitoring in het Azewijnse broek.
in de periode 2016-2020.   


De zandwinning Azewijnse Broek bestaat uit de zandwinplas met haar oevers en omliggend terrein. Van nature is dit gebied een uitgestrekt broekgebied met houtwallen en kleine broekbosjes geweest.

Een gedeelte van het gebied waar geen zandwinwerkzaamheden meer plaatsvinden is inmiddels ingericht. Hier is veel ruimte voor de natuur gelaten. Rondom de plas liggen verschillende meidoornhagen, graslanden, sloten, bosjes, rietkragen, poelen, ruigten en open zandgebieden. In de plassen zijn enkele tijdelijke kunstmatige eilanden aangelegd en er liggen enkele kleine kleibossen. Het gebied is voortdurend in ontwikkeling. Door de in 2018 vergunde plannen voor uitbreiding van de huidige zandwinning zal de oppervlakte open water toenemen. Er zullen nieuwe kansen ontstaan voor flora en fauna in de vorm van riet- en moerasoevers, poelen, ruigten en steile oevers voor de oeverzwaluw en de ijsvogel.


Klik hier voor een uitgebreid verslag.   

Macronachtvlinders in het Lauwersmeer
in de periode 2004 - 2018.   

Een verslag van Gerrit Tuinstra.   


Tijdens de inventarisatie van nachtvlinders in het Lauwersmeer, in de periode van 2004 tot en met 2018, zijn circa 1.120 soorten waargenomen. In dit artikel wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek voor wat betreft de macronachtvlinders, waarvan 442 soorten werden vastgesteld.

Dit verslag is verschenen in Entomologische Berichten in 2019 (79 (5) 2019)


Klik hier voor het verslag van de macronachtvlinders in het Lauwersmeer van Gerrit.   


Deel van het Zoute Kwelgebied, met veel zulte (zee-aster) in de vegetatie.

Een verslag van Guus Dekkers voor de KNNV Roosendaal   

Vijf jaar nachtvlinders en micro's zoeken
in Grenspark Kalmthoutse Heide (2016-2020)   Met een assortiment aan lampen, smeer, kloppen, slepen, struinen en speuren is de insectenwerkgroep van KNNV Roosendaal in 2016 begonnen met een kwalitatief onderzoek naar nachtvlinders en micro's van het Nederlandse deel van Grenspark Kalmthoutse Heide.

Dit gebied van ca 3500 ha ligt op de Brabantse Wal in het uiterste zuidwesten van Noord-Brabant nabij Putte. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit landduinen en grote vennen waarvan een deel nog stuift maar andere delen begroeid zijn met heide. Die is al dan niet vergrast of verruigd en is aangeplant met vooral naaldbos. Het gebied ondergaat de laatste jaren drastische onderhoudswerkzaamheden om het unieke landschap in stand te houden of te herstellen. In totaal over alle perioden (ook van vóór 2016) worden 1087 soorten geregistreerd waarvan 594 microvlinders en 493 macronachtvlinder. In het verslag wordt ingegaan op de verschillen in landschap tussen het Belgische en Nederlandse deel en de weerslag die dat heeft op de nachtvlinderstand. Verder wordt veel aandacht besteed aan de dynamiek van vertrekkende en aankomende soorten


Klik hier voor een uitgebreid verslag.   

Nachtvlinders van Groot-Amsterdam
in 2020.   

Een verslag van Edo Goverse en Trees Kaizer.   


Onbekend maakt onbemind, zeker bij een soortgroep als nachtvlinders is dat het geval. Momenteel gaat er veel aandacht uit naar dagvlinders en maatregelen voor bloemrijke tuinen en bermen. Nachtvlinders zijn ook belangrijke bestuivers. Tijdens alle stadia (rupsen, poppen en vlinders) dienen ze als voedselbron voor vele andere dieren, van vogel tot vleermuis. En diverse soorten nachtvlinders zijn gevoelig voor veranderingen in de omgeving waar ze leven kunnen ze als indicators fungeren door op nieuwe plekken te verschijnen of juist door te verdwijnen. Grote thema’s waar we middels inventarisaties een bijdrage aan kunnen leveren

Klik hier voor het verslag van de nachtvlinders in Groot Amsterdam van Edo en Trees.   


Martin en Merel verwonderen en vermaken zich bij het laken.

Een verslag van Klaas Kaag   

Nachtvlinders in de Schoorlse duinen.
Van oktober 2014 tot en met december 2019.   


Het Grijs weeskind (Minucia lunaris) is een voorjaarssoort. Alle waarnemingen zijn in mei gedaan. De rups van deze spinneruil leeft op eik en benut vooral het zg. Sint Janslot.

Van oktober 2014 tot december 2019 heeft Klaas nachtvlinderonderzoek gedaan in de Schoorlse duinen. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van licht en smeer om ’s nachts vlinders te lokken. Het aantal bezoeken overdag is vrij beperkt. De resultaten worden in dit rapport gepresenteerd. Dagvlinders vallen buiten dit onderzoek.

In totaal zijn in de periode 600 soorten nachtvlinders waargenomen: 296 micro’s (35 families) en 304 macro’s (10 families). De meeste vlinders zijn gezien met licht-vangsten. In totaal 563 soorten en 7396 getelde exemplaren. Op smeer werden 49 soorten waargenomen (ca. 500 exemplaren), waarvan 17 soorten alleen op smeer zijn gezien. Daarnaast zijn 19 soorten noch op licht, noch op smeer waargenomen. Hieronder vallen o.a. soorten waarvan alleen de rupsen, of de vraatsporen daarvan (mijnen) zijn waargenomen.Klik hier voor een uitgebreid verslag.   

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Inlognaam of password vergeten


U kunt hieronder uw E-mail adres opgeven.
Indien u op de ledenlijst staat, krijgt u een mail met uw nieuwe naam en password.