Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichten


Overal in het land worden gebieden door liefhebbers geinventariseerd en daar worden vaak uitgebreide verslagen van gemaakt. We willen deze verslagen graag beschikbaar maken voor een breed publiek.Hieronder de verslagen die de auteurs aan ons beschikbaar hebben gesteld.

Een verslag van Wim Gerritsen en Charles Naves   

Nachtvlindermonitoring in het Azewijnse broek.
in de periode 2016-2020.   


De zandwinning Azewijnse Broek bestaat uit de zandwinplas met haar oevers en omliggend terrein. Van nature is dit gebied een uitgestrekt broekgebied met houtwallen en kleine broekbosjes geweest.

Een gedeelte van het gebied waar geen zandwinwerkzaamheden meer plaatsvinden is inmiddels ingericht. Hier is veel ruimte voor de natuur gelaten. Rondom de plas liggen verschillende meidoornhagen, graslanden, sloten, bosjes, rietkragen, poelen, ruigten en open zandgebieden. In de plassen zijn enkele tijdelijke kunstmatige eilanden aangelegd en er liggen enkele kleine kleibossen. Het gebied is voortdurend in ontwikkeling. Door de in 2018 vergunde plannen voor uitbreiding van de huidige zandwinning zal de oppervlakte open water toenemen. Er zullen nieuwe kansen ontstaan voor flora en fauna in de vorm van riet- en moerasoevers, poelen, ruigten en steile oevers voor de oeverzwaluw en de ijsvogel.


Klik hier voor een uitgebreid verslag.   

Macronachtvlinders in het Lauwersmeer
in de periode 2004 - 2018.   

Een verslag van Gerrit Tuinstra.   


Tijdens de inventarisatie van nachtvlinders in het Lauwersmeer, in de periode van 2004 tot en met 2018, zijn circa 1.120 soorten waargenomen. In dit artikel wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek voor wat betreft de macronachtvlinders, waarvan 442 soorten werden vastgesteld.

Dit verslag is verschenen in Entomologische Berichten in 2019 (79 (5) 2019)


Klik hier voor het verslag van de macronachtvlinders in het Lauwersmeer van Gerrit.   


Deel van het Zoute Kwelgebied, met veel zulte (zee-aster) in de vegetatie.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden