Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Voorjaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 4 april 2015

Door Hans Groenewoud

Aanwezig

Ben van As, Gerard Bergsma, Hans Bijl, Frits Bink, Jan-Jaap Boehle, Stieneke Bontsema, Anton Cox, Tineke Cramer, Maarten Eysker, Maurice Franssen, Ab Goutbeek, Mathilde Groenendijk, Hans Groenewoud, Harry Groenink, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Hans Huisman, Maurice Jansen, Dity Jongsma, Trees Kaizer, Maja de Keijzer, Sandra Lamberts, Ad Mol, Tymo Muus, Wim Olyslager, Marcel Prick, Wiebe Poppe, Frans Post, Lothar Rutten, Andy Saunders, Jan Scheffers, Johan Schipperen, Jannie Sinnema, Siep Sinnema, Henk Stuurman, Joke Stuurman-Huitema, Gerrit Tuinstra, Ruud Vis, Arnold Wijker en Kees Zwakhals.

 

Afwezig met bericht van verhindering:

Willem Ellis, Dick Groenendijk, Willem Oosterhof, Peter Rooij, Piet van Son en Jeroen Voogd

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Siep Sinnema heet iedereen welkom op deze voorjaarsbijeenkomst van Ter Haar.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (11 oktober 2014)

Tekstueel: geen opmerkingen.

Verslag is bij deze vastgesteld.

 

 

Diverse bestuursmededelingen:

1.     De sectie Snellen streeft naar meer samenwerking met de sectie Ter Haar. Vooralsnog willen we als twee aparte secties verder gaan, met ook eigen bestruursvergaderingen en bijeenkomsten. Er is wel afgesproken om te streven naar een gezamenlijk overleg eenmaal per jaar, maar dan wel zodanig gepland dat er geen extra reistijd bij gaat komen. Dus bijvoorbeeld tijdens het excursieweekend een uurtje samen bij elkaar gaan zitten (dan zijn vrijwel altijd wel een aantal bestuursleden van beide secties aanwezig). Of de bestuursvergaderingen van beide secties op dezelfde dag en locatie plannen, zodat er een uur gezamenlijk kan worden overlegd, naast de eigen reguliere bestuursvergadering.

2.     Mededelingen uit het Besturenberaad van de NEV.

a.     Drie bestuursleden van de NEV hebben aangegeven er mee te willen stoppen: de penningmeester, de secretaris en de uitgever. Voor de penningmeester is men in gesprek met nieuwe kandidaten. Voor de andere twee functies is men nog op zoek naar nieuwe mensen.

b.     Leden aantallen secties. Er zijn wat zorgen dat de aantallen leden van de diverse secties niet op peil blijven Vandaar dat er activiteiten worden ontplooid om leden te behouden en nieuwe jonge leden te werven. Een activiteit als een determinatiemiddag slaat aan. In dat licht is ook de cursus genitaal preparaten maken van afgelopen jaar bij Ter Haar een goede activiteit.

c.      Is Entomologische Berichten te behouden? Er worden weinig bijdragen voor de EB aangeleverd. Vaak kiezen auteurs voor andere bladen, met een (meer?) wetenschappelijke status.

d.     Website. Er komt geen nieuwe website voor de NEV. Wel krijgt de bestaande een andere opzet. Er gaat ook gestreefd worden naar een meer eenduidige vorm voor de websites van de afzonderlijke secties, bijvoorbeeld een vergelijkbare openingspagina.

e.     De Zomerbijeenkomst van de NEV wordt dit jaar in de gemeente Ede georganiseerd van 5 tot en met 7 juni.

f.       Vrijwel alle secties gaan hun ‘mededelingen bladen’ digitaal beschikbaar stellen voor Naturalis. Voor Franje gaat dit dus ook gebeuren. Enkel het ‘blaadje’ van de sectie Diptera (de Vliegenmepper) doet hier niet aan mee.

g.     Bibliotheek. Is open en toegankelijk. De wijze van uitlenen wordt intern nog besproken. De NEV leden zullen van een eventuele andere aanpak geen hinder ondervinden.

3.     Naar aanleiding van het verslag over het besturenberaad volgt er discussie over een aantal punten:

a.     Gezien de genoemde zorg over het afnemende aantal leden legt Siep de vraag aan de vergadering voor of ook Ter Haar geen extra activiteiten moet ontplooien om nieuwe leden te trekken en te motiveren. Bijvoorbeeld een determinatiedag. In Friesland en Limburg doen de afdelingen dat al met veel plezier en ook de Vlinderstichting doet het eenmaal per jaar. Algemene gedachte van de vergadering: probeer het gewoon maar eens.

b.     Alle leden worden opgeroepen om toch vooral copy naar de EB te sturen.
Een van de problemen daarbij is dat nieuwe soorten vaak al in Franje zijn vermeld en aangezien Franje een officieel tijdschriftnummer heeft en daarmee meer is dan een mededelingenblad van een vereniging, kunnen die mededelingen daarna niet meer gepubliceerd worden in de EB. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat dit een overdreven officieel standpunt is. Een korte beschrijving van een nieuwe soort in Franje staat een latere uitgebreide wetenschappelijke publicatie van deze nieuwe soort in EB echt niet in de weg.

4.     Financiele zaken:

a.     Verslag kascommissie: zie bijlage. De vergadering keurt het financieel jaarverslag goed op basis van het positieve advies van de kascommissie.

b.     Arnold Wijker wordt gekozen als nieuw lid voor de kascomissie als vervanger voor aftredend lid Ruud Vis.

 

 

Excursie 2015 in Limburg door Frans Post en Marcel Prick

 

De excursie is van 19 t/m 21 juni in Zuid Limburg. De gebieden waar geïnventariseerd mag worden zijn:

a.     Vijlenerbos: dat is een goed toegankelijk en mooi gevarieerd bosgebied.

b.     De Vrakelberg: een klein gebied met daar om heen een gebied met veel intensieve landbouw. Het is een gebied waar vrij weinig over bekend is.

c.      De Kunderberg: een steile berg met een mooie flora (onder andere orchideeen).
De 2 ‘bergen’ zijn moeilijk toegankelijk.

 

Voor de overnachtingen kunnen we terecht bij de Geulhof in Mechelen, waar we ook eerder geslapen hebben tijdens het weekend op de Pietersberg. Binnenkort zal een aanmeldingsformulier worden rondgestuurd via de mail.

 

Marcel Prick heeft van 2008 tm 2014 geïnventariseerd in het Vijlenerbos en geeft een kort overzicht van bijzondere soorten die daar te vinden zijn:

 

Gele uil  (Enargia paleacea)

Varenuil  (Callopistria juventina)

Bont halmuiltje  (Oligia versicolor)

Marmeruil  (Polia nebulosa)

Viervlakvlinder  (Lithosia quadra)

Bonte beer  (Callimorpha dominula)

Tweekleurige tandvlinder  (Leucodonta bicoloria)

Tere zomervlinder  (Hemistola chrysoprasaria)

Spardwergspanner  (Eupithecia abietaria)

Dennenbandspanner  (Pungeleria capreolaria)

Koekoeksbloemspanner  (Perizoma affinitata)

Springzaadspanner  (Ecliptopera capitata)

Bruine sikkeluil  (Laspeyria flexula)

Schijn-nonvlinder  (Panthea coenobita)

Donkere jota-uil  (Autographa pulchrina)

Jota-uil  (Autographa jota)

Grauwe stofuil  (Caradrina gilva)

 

Nachtvlindermonitoring in Limburg

 

Sandra Lamberts geeft een presentatie over Nachtvlindermonitoring in Limburg. Verslag is te vinden onder de Faunistische Mededelingen.

 

 

Rondvraag

 

a.     Anton Cox merkt op dat de volgende bijeenkomst (7 november 2015) samenvalt met de Insectendag in Frankfurt waar ook veel leden naar toe gaan. Dat zou een reden kunnen zijn om de bijeenkomst te verplaatsen.

b.     Joke Stuurman meldt dat ze de jaargangen van 1942 t/m 1973 van de Entomologische Berichten in gebonden uitvoering in de aanbieding heeft. Ze hoeft er niets voor te hebben. Belangstellenden kunnen ze zo meenemen.

 

 

Volgende bijeenkomst sectie Ter Haar: 7 november 2015


 

Bijlage 1

 

Verslag van de kascommissie van de sectie Ter Haar over het boekjaar 2014

De kascommissie bestond uit de leden Maja de Keijzer en Ruud Vis.

Op 17 en 20 januari 2015 ontving de kascommissie van de penningmeester Mathilde Groenendijk een digitaal overzicht van het financieel jaarverslag met alle onderliggende transacties, de scans van de bankafschriften en betalingsbewijzen alsmede de begroting 2015.

 

De leden van de kascommissie hebben ieder afzonderlijk de toegestuurde stukken bestudeerd. Een kleine vergissing in het overzicht is door de penningmeester naar tevredenheid hersteld. Het eindsaldo kas ad € 32,90 werd niet “fysiek” door de kascommissie vastgesteld. Hoewel de Onvoorziene uitgaven hoger waren dan begroot, werd het boekjaar toch afgesloten met een positief saldo van € 240,77.

 

De kascommissie heeft de penningmeester gecomplimenteerd voor haar zorgvuldige documentatie.

 

De kascommissie stelt de ledenvergadering van Ter Haar voor om het financiële jaarverslag 2014 goed te keuren en de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2014.

 

Dordrecht, januari 2015

 

Maja de Keijzer

Ruud Vis

 

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden