Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag van de voorjaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar op 8 april 2006 in Lexmond

Verslag van de voorjaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar op 26 maart 2011 in Overboeicop

 

door Maja S.M. de Keijzer

 

Aanwezig:37 personen

Ben van As, Frits Bink, Henk Bunjes, Tineke Cramer, Willem Ellis, Maarten Eijsker, Ab Goutbeek, Frans Groenen, Dick Groenendijk, Mathilde Groenendijk, Hans Groenewoud, Harry Groenink, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Hans Huisman, Henk Hunneman, Maurice Jansen, Trees Kaizer, Maja de Keijzer, Ben Kruijsen, Sandra Lamberts, Hans Meulenbelt, Wim Olyslager, Leo Poot, Frans Post, Lothar Rutten, Andy Saunders, Jan Scheffers, Johan Schipperen, Jannie Sinnema, Siep Sinnema, Jap Smits, Gerrit Tuinstra, Rob de Vos, Cun Wijnen, Kees Zwakhals en Jaap Zwier

Gastspreker: Luc te Marvelde

Afwezig met afmelding: 9 leden

Anna Almekinders, Anton Baaijens, Kees Boele, Maurice Franssen, Willem G. de Jong, Hans Kuijk, Wiebe Poppe, Joke Stuurman, Ruud Vis

 

Opmerking: wetenschappelijke namen volgens de indeling van Fauna europaea.

 

Bestuursmededelingen

 

Opening van de vergadering

Maurice Franssen is vandaag verhinderd en Henk Hunneman fungeert als voorzitter. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, met een speciaal welkom voor Luc te Marvelde, de gastspreker van vandaag. De secretaris, Maja de Keijzer, noemt de negen leden op die zich afgemeld hebben bij het bestuur.

 

Gouden Vlinder voor Willem Ellis

De voorzitter memoreert dat ons lid Willem Ellis op 5 maart 2011 van De Vlinderstichting de Gouden Vlinder heeft mogen ontvangen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor de bescherming van vlinders. Willem ontving deze prijs omdat hij jarenlang als vrijwilliger zich heeft ingezet voor het bijhouden van het databestand Noctua, waar vlinderwaarnemingen worden opgeslagen en beheerd die via de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS en via De Vlinderstichting ontvangen worden. Al jaren was er behoefte aan informatie over de actuele verspreiding van de Nederlandse vlinderfauna. De fraaie actuele faunistische kaarten die nu op Vlindernet en op de Microlepidoptera.nl website getoond worden zijn gebaseerd op dit databestand. Uiteraard is ook de tweetalige website over de Europese bladmineerders die door Willem is opgezet en door hem wordt onderhouden vermeld. U kunt de site vinden via http://www.bladmineerders.nl/

 

Reacties op het verslag van de najaarsbijeenkomst, gehouden op 9 oktober 2010, gepubliceerd in Franje 14 (27), van 1 februari 2011

Er zijn geen correcties of aanvullingen gemeld en het verslag wordt goedgekeurd.

 

Rapportage over de Snellen/Ter Haar excursies uit 2007, 2008 en 2010

2007: Frans Post geeft een mondelinge toelichting op de Snellen/Ter Haar excursie uit 2007 aan de hand van een powerpoint presentatie. Hij heeft een verslag samengesteld over de nachtvlinders in het zuiden van Limburg aan de hand van (a) eigen inventarisaties, (b) inventarisaties met Ter Haar leden uit Friesland en Brabant en (c) op basis van de ingeleverde gegevens over de 2007 excursie. Dit is de eerste schriftelijke verslaglegging van nachtvlinder-inventarisatie in het zuiden van Limburg, met een duidelijke link naar ecologie en beheersvoorstellen. Frans zal dit verslag elektronisch aan alle deelnemers sturen, maar op aanvraag kan er tegen onkostenvergoeding ook een geprinte versie gestuurd worden.

2008: Henk Hunneman, organisator van de 2008 excursie met als basis Kuinre, meldt dat dit verslag bijna klaar is.

2010: Rob de Vos is bezig met de verslaglegging van de 2010 excursie op Texel. Rob vraagt om eventueel (nagekomen) waarnemingen zo spoedig mogelijk bij hem in te leveren.

 

2011 Snellen/Ter Haar excursieplannen

Henk Hunneman geeft informatie over de komende excursie. De organisatoren zijn Maurice Franssen en Henk Hunneman. Omdat groepsaccommodatie heel vroeg bevestigd moet worden ligt de datum al vast: het weekend van 1-3 juli 2011. Als excursieterrein is gekozen voor het Meinweggebied, een Nationaal Park met hoge landschappelijke, geologische en biologische waarde, gelegen ten zuidoosten van Roermond bij Herkenbosch. In het gebied is de peelrandbreuk actief en geologische krachten hebben voor een terrassenlandschap gezorgd. Het Nederlandse gedeelte beslaat ongeveer 1700 ha. Hoge natuurwaarden hebben het Dal van de Roode Beek bij Vlodrop-Station en het Dal van de Bosbeek. Henk meldt dat er een biodiversiteitproject Meinweg gestart is, waarin Ernest van Asseldonk van de stichting Koekeloere actief is. Met deze groep is al contact gezocht en advies door de groep is al verzekerd. Groepsaccommodatie is gevonden in Reuver, buiten het dorp is een ruimte met 3 slaapzalen met 28 bedden. Op zaterdagavond wordt traditiegetrouw een diner georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen. De kosten worden beraamd op 70.00 euro per persoon en aanmelden kan bij Henk Hunneman.

 

Financiële zaken

De voorzitter kondigt het onderwerp financiële zaken aan, verwijst naar het financieel overzicht over 2010 en de begroting voor 2011 dat gepubliceerd is in Franje en geeft het woord aan de penningmeester, Mathilde Groenendijk. Mathilde licht het verslag toe en geeft een korte verantwoording over het beleid dat in kalenderjaar 2010 gevoerd is. Een aantal niet-betalende leden is een paar maal aangemaand. Leden die na twee herinneringen (schriftelijk en soms per telefoon) nog niet hun achterstallige lidmaatschapsbijdrage hebben overgemaakt worden geroyeerd. Zodoende is het huidige ledenbestand weer helemaal up to date.

De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Maurice Jansen en Jannie Sinnema. Zij hebben de boekhoudkundige verslaglegging gecontroleerd en melden dat de boekhouding over 2010 in orde bevonden is.

De penningmeester wordt gedechargeerd over het in 2010 gevoerde beleid. Maurice heeft twee jaar in de kascontrolecommissie gezeten en wordt opgevolgd door Cun Wijnen. Jannie Sinnema blijft nog een jaar aan.

De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascontroleleden voor hun inzet en werk.

 

Bestuurssamenstelling

In november 2011 is de bestuursperiode van Henk Hunneman en Maja de Keijzer voorbij. Henk doet een oproep aan alle leden om zich beschikbaar te stellen voor de vacante functies van resp. lid en secretaris. Kandidaten zijn zeer welkom, want ons bestuur draait op vrijwillige inzet van en voor de leden. Leden kunnen zich aanmelden bij de bestuursleden.

 

Vertegenwoordiging van Sectie Ter Haar in Sectie Thijsse

Voor alle duidelijkheid memoreert de voorzitter dat Frits Bink, onlangs uit het bestuur van de Sectie Ter Haar gestapt, wel namens Ter Haar lid van de Sectie Thijsse blijft. Frits blijft intermediair voor de nodige communicatie tussen de Ter Haar leden en de Sectie Thijsse als er zaken spelen die voor de leden van belang zijn.

 

Rondvraag

Namens Hans Kuijk vraagt Maja aan de aanwezigen of iemand het rapport van M.P. Peerdeman (1963): Entomologische inventarisatie van het duingebied van Zeeuws-Vlaanderen. Rivon rapport no 82 weet te vinden of in bezit heeft. Het enige antwoord komt van Cees Gielis, die Hans aanraadt naar de bibliotheek van Naturalis in Leiden te gaan. Maar daar hebben zowel Hans Kuijk als Maurice Jansen in het verleden al vergeefs naar het document gezocht. Mocht iemand een tip hebben of toch ergens een exemplaar vinden, graag een reactie naar Hans Kuijk. Dat kan via de secretaris van Ter Haar.

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden