Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag van de voorjaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar op 8 april 2006 in Lexmond

Verslag van de voorjaarsbijeenkomst van de sectie Ter Haar op 27 februari 2010 in Overboeicop

 

door Maja S.M. de Keijzer

 

 

Aanwezig: 51 personen

Ben van As, Gerard Bergsma, Frits Bink, Stieneke Bontsema, Kees Boom, Henk Bunjes, Anton Cox, Tineke Cramer, Maarten Eijsker, Maurice Franssen, Ab Goutbeek, Dick Groenendijk, Mathilde Groenendijk, Harry Groenink, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Hans Huisman, Auke Hunneman, Henk Hunneman, Abel Jagersma, Maurice Jansen, Willem G. de Jong, Dity Jongsma, Klaas Kaag, Trees Kaizer, Maja de Keijzer, Ben Kruijsen, Iet Kiel-Hartog, Jippe van der Meulen, Hans Meulenbelt, Wim Olyslager, Gerrit Padding, Wiebe Poppe, Karel Rijsdijk, Peter Rooij, Wim van Rooyen, Andy Saunders, Jan Scheffers, Johan Schipperen, Jannie Sinnema, Siep Sinnema, Piet van Son, Marja van der Straten, Joke Stuurman-Huitema, Gerrit Tuinstra, Ruud Vis, D. Visser, Rob de Vos, Cun Wijnen, Kees Zwakhals en Jaap Zwier.

Afwezig met afmelding: 3 leden

Willem Oosterhof, Frans Post, Marcel Prick

 

I Bestuursmededelingen

De voorzitter, Maurice Franssen, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Het is de bedoeling dat tijdens de najaarsvergadering de heer L. ter Marvelde een voordracht zal houden over de timing tussen het uitkomen van de eitjes van Operophtera brumata (kleine wintervlinder) en het broedseizoen van de koolmezen.

Maurice stipt alvast aan dat hij tijdens de Nationale Vlinderdag van de Vlinderstichting een voordracht zal verzorgen over nachtvlinders onder de lokkende titel "Tasten in het Duister". Een korte samenvatting hiervan vindt u elders in deze Franje.

De gemelde afmeldingen van Ter Haar leden worden voorgelezen.

 

I.1 Reacties op het verslag van de bijeenkomst op 8 oktober 2009

De voorzitter geeft alle aanwezigen de gelegenheid om commentaar te leveren op de notulen van de bijeenkomst van 8 oktober 2009. Iedereen kan reageren op de inhoud van de notulen of kan aanvullende of nagekomen informatie geven.

Pagina 26, regel 4: De waarneming van furuncula moet geschrapt worden.

De notulen worden goedgekeurd met inachtneming van bovenstaande correctie.

 

I.2.1 Excursies − Algemene informatie

De voorzitter verduidelijkt weer een keer de regels van deelname aan de gezamenlijke excursies van de secties Ter Haar en Snellen. Iedereen die deelneemt aan de excursie is verplicht de waarnemingen in te leveren. In veel gevallen is toestemming om te inventariseren in de excursiegebieden alleen verleend op voorwaarde dat er een officiëel inventarisatierapport komt. Om onplezierige situaties te voorkomen zal vanaf 2010 aan iedere deelnemer gevraagd worden om schriftelijk zijn/haar toestemming te geven om de waarnemingen te gebruiken voor de rapportage naar de vergunningverleners. Dit is een verplichting. Daarnaast kan iedereen aangeven of zijn/haar waarnemingen ook kunnen worden doorgegeven aan de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF). Al deze waarnemingen komen terecht in de database Noctua. Omdat deze database de verspreidingskaartjes genereert voor de website van de Vlinderstichting (macro's) en de website van Microlepidoptera.nl (micro's), geeft u automatisch toestemming aan de Vlinderstichting en Microlepidoptera.nl om de doorgegeven gegevens te gebruiken. In het belang van het opbouwen van waarnemingsgegevens die van belang zijn voor de vlinderfaunistiek, moedigt het bestuur van Ter Haar uiteraard de deelnemers aan om ook hiervoor toestemming te geven.

 

I.2.2 Rapportage over de Snellen/Ter Haar excursie 2007 − zuid Limburg en de Snellen/Ter Haar excursie 2008 - Overijssel

Aan de rapportage over de gehouden excursie in 2007 (Limburg, organisator Frans Post) en in 2008 (Kuinre, organisator Henk Hunneman) wordt hard gewerkt. Iedereen die nog waarnemingen van deze excursies heeft die niet zijn ingeleverd bij de organisator kan dat nog doen. T.z.t. worden deze gegevens gepubliceerd in Franje.

 

I.2.3 Rapportage over de Snellen/Ter Haar excursie 2009 - Drenthe

Het rapport over de excursie van 2009 in de provincie Drenthe is samengesteld door Gerrit Tuinstra, is heel uitgebreid en ziet er zeer verzorgd uit. Geïnteresseerden kunnen bij Gerrit een elektronisch bestand van het rapport opvragen.

 

I.2.4 2010 excursieplannen

NEV-zomerbijeenkomst

De zomerbijeenkomst van de NEV 2010 vindt begin juni plaats in het gebied rond Naarden (Naardermeer). Binnen Ter Haar is in de vergadering de beslissing gevallen om de jaarlijkse excursie niet te laten samenvallen met de NEV-zomerbijeenkomst. Het bestuur van de NEV erkent de mogelijke hindernissen om samen een excursie te houden en heeft het bestuur van Ter Haar verzocht om als het mogelijk is de Snellen/Ter Haar excursie op enige tijdsafstand te houden, liefst met een verschil van drie weken, zodat leden aan beide excursies kunnen deelnemen.

 

Snellen/Ter Haar excursie

De excursie van de Secties Snellen en Ter Haar wordt in 2010 georganiseerd door Rob de Vos. De voorzitter dankt Rob voor dit initiatief en vraag hem om het excursiegebied wat toe te lichten. De excursie zal op een van de Waddeneilanden plaats vinden, en wel op Texel. De NEV heeft hier enkele jaren geleden een algemene zomerbijeenkomst gehouden. Het eiland biedt diverse biotopen, zoals de schorren en slikken, moerassige gebieden, polders, dorpen, duinen met zeereep en duinbossen. Alle vlinders worden geïnventariseerd: macro's en micro's. Er komen o.a. drie soorten parelmoervlinders voor. De Immetjeshoeve bij Den Burg zal een slaapplaats bieden aan de meeste mensen. Uiteraard kan iedereen ook zelfstandig een logeeradres zoeken op het eiland. Op zaterdagavond zal er traditioneel een gezamenlijk diner zijn, dit keer in restaurant Havenzicht. De kosten van dit diner vallen buiten de deelnamekosten die op 25,00 Euro per nacht en op 45,00 Euro per twee nachten per persoon komen. Als men niet overnacht op de Immetjeshoeve bedragen de kosten 10,00 Euro per persoon. Opgave en meer informatie bij Rob de Vos.

 

Microlepidoptera-excursie, georganiseerd door Tymo Muus

Tymo Muus organiseert in 2010 de derde microlepidoptera-excursie. Het inventarisatiegebied is dit jaar eveneens een Waddeneiland, en wel Schiermonnikoog. Wat voor Texel geldt, is ook van toepassing op Schiermonnikoog. Een variatie aan biotopen op een betrekkelijk klein oppervlak. De excursies van de NEV en van Snellen/Ter Haar vinden altijd in een (lang) weekend plaats, maar Tymo organiseert een week van maandag tot en met zaterdag. Ook tijdens deze excursies worden alle vlinders geïnventariseerd: macro's en micro's. De nachten worden uiteraard besteed aan het lokken van vlinders met licht, de dagen bieden ruimte voor determinatie, kennisoverdracht, uitleg, demonstraties opzetten van vlinders en excursies in het veld. Inventarisatie overdag maakt gebruik van kijken, gericht zoeken naar mijnen, zakjes en rupsen. Met behulp van slepen en kloppen wordt zoveel mogelijk informatie verzameld. De maaltijden worden door de groep zelf klaargemaakt en de laatste avond is er een gezamenlijk diner. Kortom: een werkweek met veel kans voor kennisoverdracht en veel gezelligheid.

 

I.3 Symposium

Henk Hunneman heeft een plan om vanuit Ter Haar een keer een symposium te organiseren. Henk denkt aan algemene onderwerpen op het gebied van lepidoptera waarbij wellicht internationaal gekeken kan worden naar goede sprekers. De vraag is natuurlijk of dat onder de vlag van alleen de Sectie Ter Haar kan, dus of we zelf iets kunnen organiseren en bekostigen, of dat we aansluiting zoeken bij b.v. de entomologendag. Om met dit idee te kunnen spelen wil Henk van de aanwezigen graag horen of hier interesse voor is, of iemand wil meehelpen met organisatie en of er mensen zijn met ideeën.

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar thema's, zijn die al bekend of is nog alles open? Op dit moment is inderdaad nog alles open. Ook wordt gevraagd naar de financiële aspecten: een symposium organiseren is duur, zeker als men sprekers uitnodigt. Dat houdt in dat men ruimte moet huren, sprekers moet uitnodigen en betalen en entreegeld moet vragen. Ook wordt opgemerkt dat een symposium liefst niet door de week zou moeten worden gehouden, maar in een weekend, zodat de werkende leden ook kunnen komen.

Iedereen kan met Henk over dit onderwerp contact opnemen. In eerste instantie melden Klaas Kaag en Maurice Franssen zich aan om met Henk Hunneman samen de (on)mogelijkheden te onderzoeken.

 

I.4 Bestuurssamenstelling

Sinds november 2009 zoeken we nog een nieuw bestuurslid en het bestuur is heel blij dat Gerrit Tuinstra zich bereid heeft verklaard om het bestuur te komen versterken. Vandaag wordt dus afscheid genomen van Frits Bink die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om mee te denken met de Sectie Ter Haar. Het bestuur bedankt Frits voor zijn inzet en hoopt dat hij zijn bijdragen aan de vergadering zal blijven leveren en dat we hem nog vaak mogen begroeten.

In november 2010 is Maurice Franssen officiëel aftreedbaar als bestuurder, maar hij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Iedereen die zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan dat aan het bestuur laten weten, liefst schriftelijk aan de secretaris Maja de Keijzer (boos@xs4all.nl).

 

I.5 Financiële zaken

Het jaarrapport financiële zaken over 2009 met toelichting ligt ter inzage op de bestuurstafel en kan worden afgehaald. De kascommissie bestaat deze keer uit de heren Maurice Jansen en Auke Hunneman. Beiden hebben voor de vergadering de stukken ingezien en de zaken in orde bevonden.

De contributie van 9,00 Euro blijft ongewijzigd. De zaalhuur in Overboeicop is verhoogd tot 75,00 Euro, dat is weliswaar een forse verhoging, maar de huur blijft nog steeds heel betaalbaar en laag vergeleken met andere onderkomens.

Het punt kascontrolecommissie komt ter sprake. Willen we als vergadering wel of niet een kascontrolecommissie. Bij de Sectie Ter Haar is er geen kascontrolecommissie meer, omdat er eigenlijk zo weinig te controleren valt. Toch leeft bij de aanwezige leden het gevoel dat met  meer dan 1.000,00 Euro in kas het verstandig om een controle te hebben. Dit zal zeker ook een steun zijn voor de penningmeester. De vergadering spreekt zich uit voor het handhaven van een commissie. De leden willen wel graag de tijd hebben om de stukken goed te bestuderen. Voorgesteld en geaccepteerd wordt om de stukken 2 weken voor de vergadering aan de kascontroleleden per email toe te sturen. Een laatste overleg kan dan voor de vergadering plaats vinden.

De kascontrolecommissieleden voor het controleren van de kas gevoerd over het kalenderjaar 2010 zijn Maurice Jansen (2e keer) en als nieuw lid, Jannie Sinnema. De controle zal plaats vinden voor de voorjaarsbijeenkomst van 2011.

 

I.6 Rondvraag

Wanbetalers: De vraag wordt gesteld wat te doen met wanbetalers. De consensus van de vergadering is dat wanbetalers via minimaal één herinnering de kans moeten krijgen om alsnog te betalen. Komt er geen reactie, dan worden wanbetalers als lid geschrapt.

Ben van As vertelt dat hij in New Mexico (USA) psychiden heeft verzameld. Hij heeft een aantal mooie grote larven-zakjes over voor de liefhebbers.

Bert Groothedde wil graag de datum van de volgende Ter Haar vergadering. Deze wordt op 9 oktober 2010 gehouden.

Cees Gielis merkt op dat in het vervolg Eddy Vermandel twee keer per jaar aanwezig zal zijn, in het voorjaar bij Snellen en in het najaar bij Ter Haar.

 

***

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden