Website voor de  'Sectie Ter Haar'

Van de Nederlandse Entomologische Vereniging


Insecten

  • Wat zijn insecten?
  • Insectengroepen
  • Evolutie 


Lepidoptera

  • De schubvleugeligen
  • Micro vs macro lepidoptera
  • Dag en nachtvlinders
  • Evolutie
  • Nieuwste taxonomische inzichtenVerslag Najaarsbijeenkomst sectie Ter Haar 7 november 2015

Door Hans Groenewoud

Aanwezig

Frits Bink, Stieneke Bontsema, Leo Boon, Maarten Eysker, Maurice Franssen, Ab Goutbeek, Dick Groenendijk, Mathilde Groenendijk, Hans Groenewoud, Harry Groenink, Bert Groothedde, Carel ten Ham, Ties Huigens, Hans Huisman, Alrik Hoven, Maurice Jansen, Dity Jongsma-Kuipers, Trees Kaizer, Maja de Keijzer, Sandra Lamberts, Jippe van de Meulen, Wim Olyslager, Willem Oosterhof, Gerrit Padding, Leo Poot, Lothar Rutten, Jan Scheffers, Siep Sinnema, Jannie Sinnema-Bloemen, Henk Stuurman, Joke Stuurman-Huitema, Gerrit Tuinstra, Ruud Vis.

 

Afwezig met bericht van verhindering:

Gerard Bergsma, Anton Cox, Willem Ellis, Cees Gielis, Abel Jagersma, Charles Naves, Marcel Prick, Andy Saunders, Johan Schipperen, Frans Post, Piet van Son, Eddy Vermandel, Jeroen Voogd, Jaap Zwier.

 

Opening van de vergadering door de voorzitter:

Siep Sinnema heet iedereen welkom op deze najaarsbijeenkomst van Ter Haar.

 

Notulen van de vorige bijeenkomst (4 april 2015)

Geen opmerkingen naar aanleiding van verslag bijeenkomst. .

Verslag is bij deze vastgesteld.

 

Opmerkingen naar aanleiding van de faunistische mededelingen:

Pag 79 Franje: ‘Autographa jota’ moet zijn ‘Autographa pulchrina’.

Pag 97 Franje: Bij de mededeling van Harry Groenink wordt verwezen naar de bijgevoegde foto’s van de Oostelijke vos en de Grote vos. Die zijn echter niet toegevoegd. Men kan ze nu vinden op de website.

 

 

Diverse bestuursmededelingen:

1.     Zoals in de vorige bijeenkomst besproken wordt er komend jaar een determinatiedag gehouden. Dit jaar voorlopig alleen voor de Ter Haar leden, maar met het idee om in de toekomst ook ‘anderen’ uit te nodigen. De komende determinatiedag wordt gehouden op zaterdag 19 maart in de Schaapskooi.

2.     Eddy Vermandel zou vandaag aanwezig zijn, maar is wegens ziekte verhinderd. Siep gaat Eddy vragen om dan de voorjaarsbijeenkomst van Ter Haar bij te wonen. In principe komt Eddy om beurten naar de bijeenkomsten van Snellen en Ter Haar, maar als Eddy in het voorjaar naar de bijeenkomst van Snellen zou gaan, zou Ter Haar drie maal achter elkaar worden overgeslagen en dat is toch wel wat veel van het goede.

3.     Zoals al is rond gemaild ziet de sectie Snellen geen kans om komend jaar de zomerexcursie te organiseren. Siep vraagt de leden of er suggesties zijn van de Ter Haar leden. Er komen diverse ideeën voorbij:

a)     Dick Groenendijk suggereert om eens te kijken of er een zomerexcursie in de Biesbosch georganiseerd kan worden.

b)     We zouden aan kunnen sluiten bij de 1000 soorten dag.

c)     Ties Huigens komt met het idee om aan te sluiten bij het vlinderweekend van de Vlinderstichting. Er wordt opgemerkt dat dat misschien iets te gevoelig ligt, want de Vlinderstichting zal het wel niet prettig vinden als er exemplaren worden meegenomen om te worden geprepareerd.

d)     Naschrift notulist: Op dit moment is de zomerexcursie van 2016 helemaal geregeld: De excursie wordt op 24, 25 en 26 juni gehouden in de Wieden. Op de bijeenkomst van 27 februari zal de excursie besproken worden en volgen nadere details.

4.     Nieuwe ideeën voor de website. Het idee van Hans om de tekeningen en beschrijvingen van de soorten uit het boek van Dirk Ter Haar op de website te zetten, blijkt juridisch toegestaan. 70 jaar na het overlijden van de auteur van een boek vervallen de auteursrechten. Al het materiaal mag dan vrij gebruikt worden, al is een bronvermelding altijd wel zo netjes Die 70 jaar zijn al lang verstreken, daar Dirk ter Haar stierf in 1905.

5.     Bestuurswissel. De vergadering stemt in met het voorstel om Henk Stuurman tot nieuwe penningmeester te benoemen. We nemen afscheid van Mathilde Groenendijk, omdat haar ambtstermijn van 6 jaar (tweemaal 3 jaar) er op zit. Siep bedankt Mathilde voor haar voortreffelijke arbeid en we heten Henk hartelijk welkom in zijn nieuwe functie.

 

Presentatie Ties Huigens over bijzondere waarnemingen van het afgelopen jaar en de nieuwe tool van Willem Ellis.

(kort verslag door Hans Groenewoud aan de hand van de powerpoint presentatie)

 

Ties laat een aantal soorten uit het afgelopen jaar zien die nieuw of erg bijzonder zijn voor Nederland.

        Hypena obsitalis (Dubbelstipsnuituil) Waarneming in de bunkers bij ‘s Gravenzande. Nieuwe soort voor Nederland. Habitat: ruderale terreinen en wegbermen. Waardplanten: o.a Groot glaskruid en brandnetels.

        Eublemma purpurina (Prachtpurperuiltje) Waarneming in Zeeland, nieuwe soort voor Nederland. Habitat: droog grasland, ruderale terreinen en wegbermen. Waardplanten: o.a distels

        Petrophora convergata. Waarschijnlijk een exoot die meegekomen is met een lavendel plant. Dichtst bijzijnde populaties van deze soort vinden we in Zuid Frankrijk, Italië en Spanje. Habitat: o.a. kalkrijke hellingen. Waardplanten: o.a.: tijm, lavendel en rozemarijn.

        Dysgonia algira (Bruine prachtuil). Waarneming op 9-8-2015 in Drempt. Dit is het vierde exemplaar in Nederland. Habitat: steengroeven en zuidhellingen. Waardplanten: Diverse loofbomen en struiken waaronder braam, wilg en sleedoorn.

        Odonestis pruni (Kersenspinner): 3 juli 2015 in Baarn. Slechts enkele waarnemingen uit Nederland bekend Habitat: Bossen, struwelen en boormgaarden .Waardplanten: diverse loofbomen en struiken waaronder prunussoorten zoals sleedoorn, pruim en zoete kers.

        Protarchanara brevilinea (Stippelrietboorder). Gevonden op Texel. Habitat: rietlanden. Waarplant: riet.

 

Het bleek verder een opvallend goed trekvlinderjaar. Uiteraard zijn de enorme aantallen kolibrievlinders al opgevallen, maar verder is er ook een hele serie leuke soorten waargenomen zoals: Rhodometria sacraria, Trichoplusia ni, Heliothis peltigera, Hyles livernica, Setina irrorella, Mythimna unipuncta en Spodoptera exigua.
Opvallend is ook de opmars van Pieris mannii (het scheefbloemwitje) naar het noorden. Zeker een soort om de komende jaren in de gaten te gaan houden.

 

Tenslotte wijst Ties nog op een nieuwe tool die op de website van Vlindernet door de werkgroep Vlinderfaunistiek en de Vlinderstichting beschikbaar wordt gesteld: Informatie over de vlinderfauna in Nederland in 5x5 km uurhokken. Men kan van de website een zip-file downloaden, waarin 1662 excel bestanden zitten. Elk bestand bevat alle tot dusver waargenomen soorten van de micro- en macrolepidoptera, inclusief wat extra informatie zoals het aantal waarnemers en de talrijkheid van de soorten, van een 5x5 km uurhok. De link is te vinden op de home pagina van Vlindernet.

 

Als laatste meldt Ties dat de wintervlinders de laatste jaren achteruit lijken te gaan. Bij vrijwel alle bekende soorten liggen de aantallen de laatste jaren ruim beneden het lang jaarlijkse gemiddelde. De kleine wintervlinder (Operhoptera brumata) was bijvoorbeeld in het seizoen 2014 − 2015 nog niet half zo talrijk als gemiddeld. Uit de zaal wordt opgemerkt dat dit ook een natuurlijke fluctuatie kan zijn, en we misschien nog even moeten afwachten of hier echt sprake is van een trend.

 

 

Rondvraag

 

a.     Trees vraagt of de rokers buiten wat verder van het huis af willen gaan staan omdat de rook anders alsnog het gebouw binnen komt.

b.     Er is een mail rond gegaan om verse exemplaren van gamma-uilen aan te leveren. Ze zijn bedoeld voor DNA-onderzoek van Todd Gilligan in Amerika.

 

 

Volgende bijeenkomst sectie Ter Haar: 27 februari 2016

 

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de vergaderingen.
Willem Ellis stopt als beheerder van Noctua.


8 Oktober 2016   


Noctua is het database systeem waarin alle waarnemingen van de macro-lepidoptera zijn opgeslagen. Als u op Vlindernet de verspreidingskaarten van de vlinders en nachtvlinders bekijkt, dient u zich te realiseren dat de daarvoor benodigde gegevens allemaal uit Noctua komen.

Willem heeft niet alleen aan de wieg gestaan van Noctua, maar heeft de database ook vanaf het prille begin in beheer gehad.
En we weten allemaal dat hij dat altijd met veel enthousiasme en vooral ook deskundigheid heeft gedaan. Helaas is hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat dit werk voort te zetten. Natuurlijk willen wij hem bij dit afscheid van Noctua graag in het zonnetje zetten om hem te bedanken voor zijn grote inzet.

Op de foto bedankt voorzitter Siep Sinnema hem namens de sectie Ter Haar.

Zoek Soort

Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam


Aan- of Afmelden